Werkzaamheden komende periode

Werkzaamheden komende periode

Aanvullende stabiliteitsmeting
Tijdens overleg met de gemeente over de eerste analyse uitslagen bleek dat een zinssnede in de vraagspecificatie te letterlijk is geïnterpreteerd waardoor in een aantal gevallen onnodig nog jonge masten vervangen diende te worden. Om dit uit te sluiten is een extra stabiliteitsmeting van nog 40 masten noodzakelijke. Deze   meting wordt op 28 juni uitgevoerd en uiterlijk 1 juli gerapporteerd. Na analyse van deze gegevens zullen naar verwachting in totaal ca 275 masten vervangen moeten worden.

Aanpak per cluster
De gemeente Neder Betuwe is voor dit project verdeeld in 10 clusters. De werkzaamheden zullen per cluster worden uitgevoerd. De clusterverdeling is gemaakt op basis van geografische ligging. Per cluster worden lichtberekeningen uitgevoerd, lichtplannen opgesteld en vind realisatie plaats. Per cluster zullen ook de revisiegegevens aan de gemeente aangeboden worden.

Lichtberekeningen
De lichtberekeningen die per cluster worden uitgevoerd zullen moeten aantonen dat de combinatie van lichtmast en armatuur voldoende lichtopbrengst geeft zodat aan de hiervoor geldende eisen wordt voldaan. Hiervoor wordt per straat een computersimulatie gemaakt.

Uitvoering
De uitvoering zal conform oorspronkelijke planning gaan plaatsvinden na de bouwvakvakantie van 2017 en doorlopen tot maximaal eind 2018. Zoals aangegeven worden de werkzaamheden per cluster gerealiseerd. Hierbij zal rekening worden gehouden met eventuele andere werkzaamheden en/of festiviteiten in het gebied. Zodra werkzaamheden definitief worden ingepland zullen bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld en zal de detailplanning op de website worden weergegeven.

 

Compensatie met duurzame energie

Alle energie die nodig is om de vervangen armaturen te kunnen laten branden zal duurzaam opgewekt worden. Hiervoor is Ziut op zoek naar geschikte locatie om zonnepanelen te plaatsen en ondernemers die hierin willen investeren al of niet in combinatie met het vervangen van verlichting in bedrijfsruimtes door ledverlichting. In deze fase zijn al enkele concrete plannen opgesteld en zijn succesvol subsidies aangevraagd voor 2 locaties. Hiermee is ongeveer de helft van de compensatiedoelstelling inmiddels gehaald.